97/11/12 - دهه فجر انقلاب اسلامی


          
          وزارت راه و ترابری
          ره نگار پارس - هلدینگ حمل و نقل
          
          
          
کنترل ناوگان