94/08/01 - تکمیل ناوگان حمل در پروژه مانیزان

تکمیل ظرفیت ناوگان حمل در پروژه حمل شرکت مانیزان 


به نقل از معاونت بازرگانی داخلی شرکت  در ابتدای مهر ماه 94 از طرف شرکت تی بی تی تعداد 20 دستگاه ایسوزو به ناوگان توزیع و پخش فعال در پروژه حمل محصولات لبنی شرکت مانیزان در سطح شهر تهران اضافه شد.

روابط عمومی شرکت ترابری بین المللی تهران (تی بی تی)


          
          وزارت راه و ترابری
          ره نگار پارس - هلدینگ حمل و نقل
          
          
          
کنترل ناوگان