95/08/02 - حمل تانکهای فیلتر نیتروژن فولاد کاوه

حمل تانکهای فیلتر نیتروژن فولاد کاوه توسط شرکت تی بی تی

 

حمل تانکهای فیلتر نیتروژن فولاد کاوه توسط شرکت تی بی تی

 

حمل تانکهای فیلتر نیتروژن فولاد کاوه توسط شرکت تی بی تی

 

 


          
          وزارت راه و ترابری
          ره نگار پارس - هلدینگ حمل و نقل
          
          
          
کنترل ناوگان