96/01/26 - خرید یکدستگاه عقبه کفی و یکدستگاه کانتینر چادری

خرید یکدستگاه کانتینر چادری و یکدستگاه عقبه کقی

  جهت تجهیز ناوگان برون شهری شرکت تی بی تی در سال 1396

 


          
          وزارت راه و ترابری
          ره نگار پارس - هلدینگ حمل و نقل
          
          
          
کنترل ناوگان