96/03/03 - بازدید مدیر عامل محترم هلدینگ

بازدید مدیرعامل محترم هلدینگ سیاحتی و مراکز تفریحی پارسیان جناب آقای مهندس پوراکبریان از شرکت تی بی تی

 

 


          
          وزارت راه و ترابری
          ره نگار پارس - هلدینگ حمل و نقل
          
          
          
کنترل ناوگان