96/10/25 - حمل ترانس

حمل ترانس فولاد كاوه جنوب كيش 

توسط شركت ترابر بين المللي تهران


          
          وزارت راه و ترابری
          ره نگار پارس - هلدینگ حمل و نقل
          
          
          
کنترل ناوگان