96/11/20 - حضور شركت تي بي تي در نمايشگاه لجستيك و حمل و نقل

حضور شركت تي بي تي در نمايشگاه بين المللي لحستيك و حمل و نقل -بندرعباس 

از 23 بهمن ماه لغايت 26 يهمن ماه 1396

 


          
          وزارت راه و ترابری
          ره نگار پارس - هلدینگ حمل و نقل
          
          
          
کنترل ناوگان