96/11/25 - حضور شركت تي بي تي در نمايشگاه لجستيك و حمل و نقل

حضور پر رنگ شركت تي بي تي

در نمايشگاه بين المللي

لجستيك و حمل و نقل بندرعباس
 


          
          وزارت راه و ترابری
          ره نگار پارس - هلدینگ حمل و نقل
          
          
          
کنترل ناوگان