97/01/05 - پيام نوروزي مديريت محترم عامل خطاب به كاركنان


          
          وزارت راه و ترابری
          ره نگار پارس - هلدینگ حمل و نقل
          
          
          
کنترل ناوگان