97/01/05 - پيام نوروزي مديريت محترم عامل خطاب به كاركنان


          شركت گسترش صنايع معدني كاوه پارس
          
          وزارت راه و شهرسازي
          
          
          
کنترل ناوگان