97/02/11 - پروژه حمل لوله هاي خط انتقال گاز منطقه ويژه صنايع معدني و فلزي خليج فارس

پروژه حمل لوله هاي خط انتقال گاز منطقه ويژه صنايع معدني و فلزي خليج فارس

توسط شركت ترابري بين المللي تهران 

ارديبهشت 97

 


          شركت گسترش صنايع معدني كاوه پارس
          
          وزارت راه و شهرسازي
          
          
          
کنترل ناوگان