97/02/11 - پروژه حمل لوله هاي خط انتقال گاز منطقه ويژه صنايع معدني و فلزي خليج فارس

پروژه حمل لوله هاي خط انتقال گاز منطقه ويژه صنايع معدني و فلزي خليج فارس

توسط شركت ترابري بين المللي تهران 

ارديبهشت 97

 


          
          وزارت راه و ترابری
          ره نگار پارس - هلدینگ حمل و نقل
          
          
          
کنترل ناوگان