97/02/30 - عمليات حمل و بارگيري ترانس 200 برروي كشتي ون هاي به مقصد شانگهاي چين

عمليات حمل و بارگيري ترانس 200 برروي كشتي ون هاي به مقصد شانگهاي چين

توسط شركت ترابري بين المللي تهران 

ارديبهشت 97

 


          
          وزارت راه و ترابری
          ره نگار پارس - هلدینگ حمل و نقل
          
          
          
کنترل ناوگان