99/06/26 - آگهی مزایده اجاره محل( نوبت دوم

آگهی مزایده اجاره محل( نوبت دوم )

شرکت تی بی تی  در نظر دارد جهت اجاره یک  باب انبار مسقف به انضمام یک اتاق کوچک به مساحت تقریبی 220 متر مربع از طریق مزایده عمومی اقدام نماید .  از متقاضیان دعوت  می شود جهت بازدید و تحویل  برگ شرایط از تاریخ نشرآگهی ، حداکثر تا تاریخ 99/07/12 در ساعات اداری به  آدرس تهران :کیلومتر 11 جاده مخصوص کرج ، انتهای خیابان جهاد جنوبی ، جنب سردخانه آزادی مراجعه فرمایند .

شماره تماس 44901501


          شركت گسترش صنايع معدني كاوه پارس
          
          وزارت راه و شهرسازي
          
          
          
کنترل ناوگان