99/06/26 - آگهی مزایده زمین 2000 متری

آگهی مزایده ( اجاره محل ) 

شرکت تی بی تی  در نظر دارد جهت اجاره یک قطعه زمین به مساحت تقریبی 2000 متر مربع از طریق مزایده عمومی اقدام نماید .  از متقاضیان دعوت می شود جهت بازدید و تحویل برگ شرایط از تاریخ نشرآگهی ، حداکثر تا تاریخ 99/07/12 در ساعات اداری به آدرس تهران :کیلومتر 11 جاده مخصوص کرج ، انتهای خیابان جهاد جنوبی ، جنب سردخانه آزادی مراجعه فرمایند .

شماره تماس 44901501


          شركت گسترش صنايع معدني كاوه پارس
          
          وزارت راه و شهرسازي
          
          
          
کنترل ناوگان