99/07/01 - نوبت دوم-آگهی مزایده انبار 1400 متری

نوبت دوم-آگهی مزایده انبار 1400 متری

   شرکت تی بی تی  در نظر دارد جهت اجاره یکباب انبار محصور به انضمام دفتر اداری در دو طبقه به مساحت تقریبی 1400 متر مربع به اضافه حدود یکهزار متر مربع از فضای جلوی انبار از طریق مزایده عمومی اقدام نماید .  از متقاضیان دعوت می شود جهت بازدید و تحویل برگ شرایط از تاریخ نشرآگهی ، حداکثر تا تاریخ 99/07/16در ساعات اداری به آدرس تهران :کیلومتر 11 جاده مخصوص کرج ، انتهای خیابان جهاد جنوبی ، جنب سردخانه آزادی مراجعه فرمایند .

شماره تماس 44901501


          شركت گسترش صنايع معدني كاوه پارس
          
          وزارت راه و شهرسازي
          
          
          
کنترل ناوگان