99/07/01 - نوبت دوم-آگهی مزایده انبار 600متری و محوطه 400 متری

نوبت دوم-آگهی مزایده انبار 600متری و محوطه 400 متری

   شرکت تی بی تی  در نظر دارد جهت اجاره یک باب انبار محصور به مساحت تقریبی 600 متر مربع و محوطه ای به مساحت 400 مترمربع از طریق مزایده عمومی اقدام نماید .  از متقاضیان دعوت می شود جهت بازدید و تحویل برگ شرایط از تاریخ نشرآگهی ، حداکثر تا تاریخ 99/07/16در ساعات اداری به آدرس تهران :کیلومتر 11 جاده مخصوص کرج ، انتهای خیابان جهاد جنوبی ، جنب سردخانه آزادی مراجعه فرمایند .

شماره تماس 44901501


          شركت گسترش صنايع معدني كاوه پارس
          
          وزارت راه و شهرسازي
          
          
          
کنترل ناوگان