99/07/01 - نوبت دوم-آگهی مزایده سوله 1100متری

نوبت دوم-آگهی مزایده یک باب سوله 1100 متری

     شرکت تی بی تی  در نظر دارد جهت اجاره یک باب سوله اسکلت فلزی به مساحت تقریبی 1100 متر مربع از طریق مزایده عمومی اقدام نماید .  از متقاضیان دعوت می شود جهت بازدید و تحویل برگ شرایط از تاریخ نشرآگهی ، حداکثر تا تاریخ 99/07/16در ساعات اداری به آدرس تهران :کیلومتر 11 جاده مخصوص کرج ، انتهای خیابان جهاد جنوبی ، جنب سردخانه آزادی مراجعه فرمایند .

شماره تماس 44901501


          شركت گسترش صنايع معدني كاوه پارس
          
          وزارت راه و شهرسازي
          
          
          
کنترل ناوگان