1400/10/22 - فروش تعداد 10 دستگاه کامیون بنز جفت اجاره به شرط تملیک


          شركت گسترش صنايع معدني كاوه پارس
          
          وزارت راه و شهرسازي
          
          
          
کنترل ناوگان